Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Zadowolony przedszkolak – szczęśliwy rodzic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja dzieci do projektu odbędzie się w dniu 27.08.2014 roku.

Zgodnie z § 5 REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Zadowolony przedszkolak – szczęśliwy rodzic” Nr: POKL.09.01.01-10-039/13

1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania:
a. zamieszkująca teren powiatu sieradzkiego
b. dziecko, które do tej pory nie uczestniczyło w edukacji przedszkolnej
c. wiek dziecka 3-5 lat
2. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014. Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w Sieradzu, przy ul. Organizacji Katyń 15 lub listownie (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
3. Dodatkowe punkty przy rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjne będą przyznawane za:

– co najmniej jeden rodzic jest osobą niepełnosprawną – 6 pkt;

– dzieci 3-4 letnie (ze względu na trudniejszy dostęp do przedszkoli publicznych, dzieci 5 letnie muszą zostać przyjęte) rodziców samotnie wychowujących – 3 pkt;

– dzieci 3-4 letnie rodziców o najniższych dochodach – 3 pkt;

– dzieci posiadające rodzeństwo niepełnosprawne – 3 pkt.

4. Etapy rekrutacji:

a. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych

b. Weryfikacja dokumentów przez Biuro Projektu

c. Ogłoszenie listy uczestników do 29 sierpnia 2014r.

d. Ogłoszenie listy rezerwowej.

5. Wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale, podpisane własnoręcznie. Zgłoszenia do przedszkola przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia oraz pozostałych dokumentów zgłoszeniowych:

  • osobiście: Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • pocztą: Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS”, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz